www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Z.1. Słowa do narodu polskiego

W niniejszym zeszycie zebrano przesłania do narodu polskiego,
przekazywane przez Pana Jezusa i Matkę Bożą oraz polskich świętych.
Znaczące miejsce zajmują wśród nich przesłania od św. Jadwigi królowej
(jedynej kobiety, której nadano miano króla Polski). Troszczyła się ona
o swój naród zarówno za swego życia jak i teraz, gdy jest już u Pana.
Ta troska nadal należy do jej zadań. Pozostałymi Nadawcami są główni
Patronowie Polski: św. Stanisław bp m., św. Andrzej Bobola oraz
św. s. Faustyna, św. Maksymilian Kolbe, bł. Ojciec Święty Jan Paweł II,
sł. B. Rozalia Celakówna. Treść przesłań jest bardzo bogata. Zawarte są
w nich wręcz wskazania dla Polaków, co mamy czynić w czasach obecnych.
Wskazówki te, podawane przez św. Jadwigę królową, dotyczą kolejnych
stanów naszego społeczeństwa. Jest to tzw. ‘prowadzenie za rękę.’
W podobnym duchu są przesłania sł. B. Rozalii Celakównej. Oprócz
wskazówek znajdują się w nich także wyjaśnienia poważniejszych
sytuacji bieżących, jakie miały miejsce w minionym okresie.


(25.01.1999r., Kraków, Sanktuarium Narodowe)
Pan Jezus: Dziecko Moje! Przyprowadzam cię tu, do Siebie,
abyś przyjęła Słowa Moje odnoszące się do narodu twego. Są to wskazania,
według których postępować trzeba. Te Słowa będziesz przekazywać tam,
gdzie wskażę, tam pójdziesz jako posłanniczka Moja wybrana. Przygotowanie już do tego posłannictwa masz, umocnienie i pomoc orszaku twego, a Moją
pieczę całkowitą nad tobą i sprawą! …Mojemu narodowi należy się już
radość z odkupienia win jego, lecz jeszcze sam musi przejść bariery
swoje, aby otrzymać. Wstrzymane i dopuszczone, by radość okupić.
Modlitwy, prośby wasze, ofiary odbieram. Dajcie Mi serca wasze
w pełnej miłości i poddaniu!

św. Jadwiga królowa: Będę mówić i prowadzić ciebie w sprawach narodu,
rodziny naszej. Ta rodzina, zespolona wspólnotą serc, staje się
silna w duchu, bo duch obudzony się stanie, a w twórczości błogosławiony.
Droga, którą wskazuje wam Pan Bóg, jest jasna i prosta.
Nie zbaczajcie z tej drogi!
Niech umysły staną się poddane w Świetle Ducha Bożego, a ubogacone
z zasobów przodków waszych! Duch wasz, teraz powolny w działaniu,
obudzi się, gdy stanie przed Królem Wszechświata, obudzi gromkim
krzykiem serca narodu w jedno bijącym, a oddanym Jezusowi Chrystusowi.
On, Bóg Jedyny, na ziemi odbierze chwałę, a zstąpi z Niebios Pan
prawdziwy, Władca nad króle, nad światy, z Miłością miłosierną,
wszechwładną, by przyjąć wasze serca, a duchem ubogacić wasze wnętrza,
duchem pokoju i radości, z Miłości Jego pięknej i wszechogarniającej!
Ja, Jego pokorna sługa, sługa Miłości nieogarnionej, cudownej,
przybywam do pomocy!
Szukajcie najpierw miłości serc waszych, budujcie miłość w każdym z was,
by można było dzielić się nią. Tej miłości potrzeba waszej, by wytworzyć
postument, na którym postawicie swego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa
w Miłości, na zew waszej miłości zstępującego do was!

(20.06.2001r., Kraków, W domu M.)
św. Jadwiga królowa: Tyle wdzięczności wam trzeba okazywać
Panu Najwyższemu. Nigdy nie będzie mogła ludzkość oddać hołdu w takiej
mierze, w jakiej byłaby należna Synowi Boga Najwyższego. Tu, w sferach Nieba,
ona jest największa, tu właśnie spełnia się to, czego wy spełnić
nie jesteście w stanie.
▪ Starajcie się więc być na ziemi (póki wam dane żyć na niej) jak najbardziej
prawymi, uczciwymi, przestrzegającymi tych zasad, które pozostawił wam Jezus,
Syn Boży. Przestrzegajcie, a nie będziecie kuszeni. Droga prosta, jasna,
wskazana w Dekalogu Praw obowiązująca, gdy poznaliście Syna Bożego,
Człowieka. Ukazał drogę Swą ku Niebu wiodącą, On prowadzi was, nie bójcie się!
Jego Moc was ochroni, obroni, On zaprowadzi was w świętości życia waszego ku
Ojcu, Bogu Przedwiecznemu, Miłości Samej Najwyższej. Jego słuchajcie,
narodzie ukochany! On was strzeże i opieką otacza, tylko słuchajcie,
przestrzegajcie, nie dopuszczajcie głosów ziemi, nasłuchujcie w duchu czystym,
co mówi w sercach wolnych.
▪ Nie krzywdźcie słabych, nie pokrzykujcie, gdy milczą!
▪ Nie niszczcie, bo sami siebie zniszczycie!
▪ Nie bądźcie posłuszni, gdy trzeba atak złego odepchnąć!
▪ Nie pozwólcie brudom wpływać do rzek życia waszego!
▪ Nie załamujcie rąk i ducha, bo wyzwolenie wasze w Mocy Boga Miłosiernego!
▪ Nie trwóżcie się, gdy dana wam pomoc z Nieba!
▪ Nie zatwardzajcie serc, bo Miłość do was schodzi, by ogarnąć!
▪ Miłujcie się, miłujcie wzajemnie, bo takie życie w miłości ustanowione
dla was, ukazane, a wymagane. Moc Boża nad wami strzeżąca, czekająca
na wołanie jednym głosem, jednym tchnieniem całego narodu.
▪ Trwajcie w wierze przodków waszych, ona czystą, nieskażoną i wam przekazaną!
Trwajcie, a przetrwacie wszystko, bo związani z tajemnicą wiary przechowywanej
w sercach oddanych, staniecie się pochodniami jasnymi tego świata. Ja, królowa,
was szczerze kochająca, wołam i wzywam do porządku duchowego, do dbałości
o czystość waszych serc, niezakłamanie, a uczciwość, solidarność i pomoc
wzajemną wśród waszych braci i sióstr.
▪ Dajcie młodym, waszym dzieciom, przykład życia z Chrystusem, w Chrystusie.
Bądźcie z Nim w dniach życia swego na ziemi, łączcie się z Synem Bożym,
bo został wśród was, dla waszego zbawienia. To, co uczynił, czyż nie z miłości
wielkiej, do końca umiłowawszy ludzi, braci Swych!
Z przyzwolenia Pana jesteśmy wspólnie zjednoczone dla sprawy zbawienia.
Tobie mówię o sprawach narodu, przekazuj, gdzie będzie ci dane to uczynić.

(17.09.2001r., Kraków, Sanktuarium Narodowe)
św. Jadwiga królowa: Ten naród jest wybrany dla sprawy Bożej,
wielkiej sprawy! Barwy narodu o tym znaczą: czerwień i biel – krew i woda.
Czy to nie Miłosierdzie Boże przybrało te strumienie Krwi i Wody? Ożywcza
i oczyszczająca barwa! Te barwy znaczą wiele. To wy, omyci staniecie
w ożywieniu, bo Krew przelana przez Zbawiciela życie wam daruje, gdyż tę
ożywczą Krew wleje w serca wasze. Uderzenia serc rozprowadzać będą ożywcze
działanie Boże w waszych wnętrzach. Tak przyjdzie ożywienie wasze, gdy
przyjmiecie Krew Chrystusa jako ratunek wasz, jako lekarstwo na życie,
życie zdrowe i radosne w Jego Miłości miłosiernej, cudownej. Musi być
w tym społeczeństwie przyjęcie życia w Bogu, w przykazaniach, w Jego
ustanowieniach, które winny być przestrzegane.
▪Czujności trzeba, a rozeznawania duchów, wśród których toczy się życie
wasze. …Nie zapominajcie o roli waszych Aniołów Stróżów, nie zapominajcie
o tych, którzy w świętości przeszli przez życie na ziemi, a teraz, w swej
uznanej godności, stają przed Obliczem Pana Najwyższego, by także orędować
za wami.
▪ Modlitw waszych trzeba, by jasności nastąpiły niebiańskie, by rozproszył się
i zanikł mrok dusz. Budźcie ducha i czuwajcie, by stanąć w decyzji prostej
w odwadze, prawdzie, ale w pokoju waszym. Nie idźcie za blichtrem i sławą!
Niech w miłości wspólnej, w porozumieniu waszym dojdzie do ugody narodu,
który stanąć musi w rozliczeniu czynów swych przed Panem, Bogiem sprawiedliwym,
a miłosiernym. Wyczuwać należy, podglądać należy, czy przeciwnik nie ukryty!
Wy, czyści duchem, wiedzieć będziecie, a z odległości zło przeciwne odkryjecie.
Nie pozwólcie wówczas działać złu, ono hałaśliwe stanie się, gdy zdemaskowane będzie.

(22.10.2002r., Kraków, Sanktuarium Narodowe)
Pan Jezus: Podejmujcie, co rzucane w glebę rodzimą, bo zasiane
zebrać będziecie musieli, lecz zadbać trzeba, by ziarno nie zepsuło się podczas
wzrastania. Dajcie słońca więcej, jasności! Tego potrzeba, by plon obfity zebrać.
Deszczu już nie trzeba, bo on z łez waszych pochodzący. Wiele już spadło na
Ojcowiznę waszą. Brońcie jej szczególnie, bo wasza, ochraniajcie, bo dałem wam
miejsce na ziemi. Nie przenoście się, nie zasadzajcie zbytnio na obce tereny (emigracja)! To wasze miejsce i tu porządek zaprowadzajcie, wasz porządek, ale uwarunkowany Moimi wskazaniami, przykazaniami.
św. Jadwiga królowa: Sytuacja, w której wy jesteście, naród ukochany mój, niebezpieczeństwem naznaczona. Niebezpieczeństwo w was, wewnętrzne i z zewnątrz! Nieprzyjaciel wdziera się wszelkimi możliwymi wejściami, nawet ukrytymi, których sami nie postrzegacie. Bardzo potrzebne są wskazania dla twych braci i sióstr, wskazania – kierunkowskazy.
▪ Uważajcie na swe zagrody, one zabezpieczone być muszą. Wasze zagrody w porządku i trosce być winny, a w nich dostojeństwo, Majestat Boży uczczony godnie. Wówczas pokój waszych serc nastąpi, gdy duch jasny zapanuje w domostwach waszych, uczciwość, prawda, sprawiedliwość i miłość nade wszystko. Z domu do domu, z zagrody do zagrody przedzierać się będzie miłość, aż posiędzie naród cały w jedności i pokoju. Zaświećcie lampy wnętrz waszych i oczekujcie Tego, który przyjść pragnie w wasze serca, by poskromić ich pożądania światowe, a umieścić Miłość, którą zaproście do życia społecznego. Pokój serc jest potrzebny teraz, by w pokoju wnętrza słuchać, co Najwyższy Pan przekazuje dla was, czego życzy sobie od narodu swego.
Domostwa wasze poddajcie uprzątaniu dla przyjęcia Króla waszego pragnącego już was wielce. On zapragnął oddania serc waszych chórem, jednym głosem narodu, a przyjmie panowanie swoje w was wszystkich, którzy ulegną. Wasza przyszłość w rękach waszych, a w Sercu Miłosiernego Pana Najwyższego, Jezusa Chrystusa. Zacznijcie unosić dłonie wasze w prośbie, upraszaniach stałych ku Bogu Najwyższemu, miłującemu Ojcu.

(8.01.2003r., Kraków, W domu M.)
św. Jadwiga królowa: Duch narodu powoli ożywa, zacznie dopiero budzić się, ale jak widoczne się staje, zaczyna być ożywiony w zalążku. I to dobrze, że już czas ten nadszedł.
▪ Spoglądajcie teraz, co dzieje się w rodzinach waszych, jakie spustoszenia duchowe dokonane i co je doprowadziło do stanu takowego. Sami zauważcie, skąd to przyszło i sami też zahamujcie tę drogę, przez którą nadal napływa zło, trwoga, lęk, trucizna. Wyczuwalne to, co w przyszłości waszej już się zarysowuje. Dlaczego nie powstajecie, dlaczego nie słuchacie Głosu Boga Najwyższego, Mądrości Przedwiecznej? Bóg Miłosierny staje wam w pomocy i domaga się przyjęcia w dostojeństwie Jego wszechmocy, królowania w waszych sercach, by zajaśniał duch dobra i miłości, który z Niego, Najwyższego Boga, przychodzi. Nie postąpicie wprzód, gdy nie nastąpi działanie Boże.
▪ W was ma nastąpić pragnienie wyrwania się z ucisku nieprzyjaciela: w miejsce zatwardziałych serc – miłość gorąca, miłosierna; czystość serc w pragnieniu dobra; prawda niech zakróluje, nie zło, oszczerstwo, zakłamanie, egoizm. Wyrzeczcie się tego przed Panem naszym, by zechciał zstąpić w wasze wnętrza.
▪ Czyńcie ofiary serc, by okupić winy wasze! Oczyśćcie wszystko, co splamione, by bielą było, na której godło swe wzniesiecie ku Bogu z prośbą o wszelkie łaski i dary dla społeczności utrudzonej. Zechciejcie uczynić, zadośćuczynić pragnieniu Pana, który miłością i miłosierdziem ogarnąć pragnie naród Swój!

(6.02.2003r, Zakopane, Kościół Matki Zbawiciela)
św. Jadwiga królowa: Dla narodu potrzebny jest mój głos, moje wskazania, z Woli Bożej wypowiadane.
▪ Wskazania me dotyczą społeczeństwa całego, jego zagubienia, które jest. Dzieje się to w sercach i duszach jednostek, a oddziaływujące wszerz i wzdłuż waszego zarysu granicznego i sięgające tam, gdzie przesiedleni (Polonia). Trudno wam zauważyć jak dzieje się to, co nazwać trzeba rozwichrzeniem ducha narodu.
▪ Wam trzeba jedności w Bogu, Jego Miłości, którą nakarmiony lud Boży przejdzie swoje trudności, a w duchu zespolonym i jasnym zbuduje swą przyszłość świetlaną. To jest wskazanie pierwsze!
▪ Przejdźmy teraz do młodzieży w rozważaniu jej przyszłości. To, czym karmiona za młodu, tym zakwitnie, a zauważyć wam trzeba, co dzieje się z tymi, którzy się gubią przez porzucenie Boga, przez odejście od Światła. W mroku świata przebywając, przyjmą wszystko, co daje świat i jego pożądliwości, nie poznają Miłości prawdziwej i miłosiernej, a zamiast niej, pycha, egoizm zawładnie nimi.
▪ Ukazujcie: wartości prawe, swe miłosierdzie, swe uwielbienie Bogu,
▪ Wspomóżcie Pana Najwyższego na ziemi, by Jego królestwo przyszło ku wam i w przyszłość waszą!
▪ Miłosierne serca otwierajcie na bliźnich!
▪ Przyzywajcie ducha jedności.

(20.05.2003r., Kraków, Sanktuarium Narodowe)
Pan Jezus: Słowo Me dotyczy narodu Mego, który teraz staje przed wyborem (UE) dobra lub niewoli. Te nici, które splączą naród, długo nie będziecie mogli rozplątać, one nie do rozplątania, one w sieć się utworzą.
św. Jadwiga królowa: Proszę, byś przekazała biskupom sprawę pilną (przed referendum – UE). To, co staje przed wami, jest wyborem waszej przyszłości.
▪ Przyszłość wasza winna być nierozerwalnie związana z wiarą waszą w Pana Boga, który jest i który przychodzi do każdego, kto Go pragnie. Dał wolną wolę, uszanował ją i dlatego będzie tylko u tych, którzy Go pragną, którzy wzywają. Wasz wybór zdecyduje o tym, czy chcecie żyć wedle tego, co przykazane czy wedle swych ustanowień ziemskich. Są tacy, którym przeszkadzają te drogowskazy i chcą je przemienić, przekształcić, a z czasem całkowicie zaniechać jako, że one są przeszkodą dla pychy ludzkiej. Nic człowiek nie zbuduje, ni osiągnie, jeśli Woli Bożej w tym nie będzie. Człowiek marna, biedna istota! Tylko Boże działanie, Boże Światło w waszym życiu, Boże drogowskazy ukazują waszą drogę do szczęścia, które czeka u Nieba bram.
▪ Módlcie się o światłość serc i umysłów, by naród wiedział, w jakim kierunku pójdzie, dokąd i kto wskazuje drogę i cel.

(21.05.2003r., Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
Pan Jezus: Dziecinie Mej daję Słowa prawdy, miłości, pokoju. Są One dla was, oprócz przykazań Moich, drogowskazem, kierunkowskazem, byście je przestrzegali, bo decydujące o waszej drodze ku Mnie wiodącej.
Syn Mój (Ojciec Święty Jan Paweł II), związany z narodem związkami ducha i krwi, nie zaniedbuje spraw narodu, pragnąc i prosząc o szczególną nad wami opiekę.
Integracja, w znaczeniu duchowym, jest konieczna. I wy, narodzie Mój wybrany, rozpoczniecie. To od was zacznie się rozwijać sztandar wiary niezłomnej, pięknej, w której trwacie, trwać będziecie i którą innym przekazywać i ukazywać będziecie. Tego trzeba tym, którzy wybierają integrację materialną (UE). To tylko wydaje się korzystne, lecz jeśli nie będzie integracji duchowej nic nie uczynicie, nie zdziałacie. Zadaniem narodu Mego wybranego jest uściślać ducha; jedność jego scalać; budować gmach Chrystusowy w miłości, jedności i pokoju.

(19.06.2009r., Kraków, Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego)
sł. B. Rozalka Celakówna: Niedługi już czas do spełnienia życzenia Pana Jezusa, by Serce miłosierne zostało uhonorowane w sercach wielbiących Go. Będziecie wołać jednogłośnie, by zakrólował w waszym życiu, w sercach waszych Jedyny Król Jezus Chrystus, Władca dusz, ludu całego, Wybawiciel, Odkupiciel. Nie rozum a miłość wasza winna zatriumfować i ona, miłość serc, obwoła Królem w świecie całym – Jedynego Króla, który jest, był i będzie.

(9.06.2010r., Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
Pan Jezus: Przetwórzcie wolę waszą, z woli niezgody, walki - w wolę budowania zgody, pokoju i miłości. Wybieracie, ukochani Moi! Wam pozostawiony wybór drogi. Dawane wam znaki nie lekceważcie, one do was są kierowane. Gromko mówię i gromko mówić będę, gdy jeszcze przyjąć nie chcecie Słowa Mego. Módlcie się, wzywajcie Ducha Mego, by wyzwalał z ciemności myśli, zniewolenia ducha. Nigdy was nie opuszczam, nigdy nie pozostawię, bo Miłosierdzie Swe wylałem na ziemi waszej – narodu Mego. Usłyszcie, co mówię, czego Ja – Bóg pragnę od was i rozpocznijcie wołania swe do Serca Mego litościwego. Zaprzestańcie waśni, rozjaśnijcie ducha i w pokorze przyjmijcie Słowo Moje odwieczne.

(11.08.2010r., Kraków, Sanktuarium Narodowe)
Pan Jezus: Słowo Moje przychodzi a dobrze i prawdziwie słyszalne tobie (M.). Weź Je ode Mnie i przekaż narodowi swemu, by przyjął i przetrwał, bo ciemności nadchodzące. Nie lękajcie się niczego! Ja Sam prowadzę naród Mój, bo w nim wielu wybranych i wielu wiernych synów i córki mam. Kocham was i prowadzę wśród zawieruchy i burzy, lecz Moja droga wyprowadzi was z domu niewoli duchowej. Nie bójcie się dziateczki, narodzie Mój wybrany a przez przednią straż Nieba strzeżony.
św. Jadwiga królowa: Jestem z tobą w kontakcie duchowym dla narodu a w koniecznych wskazaniach na ten czas. Bój o krzyż rozpoczęty! Naród, który przez krzyż swój przeszedł w dziejach swoich, jest zahartowany w walce. Rycerstwo wasze w spontaniczności ukazane, a z serc waszych wywodzące się z modlitwą i uwielbieniem Chrystusa, stanie się wielkim zwycięstwem. To, co wy uważacie za poniżanie - w przemianie stanie; to, co uważacie za bezczeszczenie, wulgaryzm – przyjmie inne miana, bo wszystko, co przeżyć wam trzeba w pohańbieniu – uniesione, ofiarnie przekazane Bogu Ojcu, stanie w przemianie woli i serc.
Ujrzycie cudowne działania, których zrozumieć nie będziecie mogli, a będzie ono nieustannie zadziwiać naród zdumiony a walczący. Przypatrzcie się a zadziwiajcie! Opatrzność Boża nad wami, ukochany narodzie!
Wielu przyjdzie pod Stopy Pana, bo ujrzy działanie tego, który przebiegle, knująco i podstępnie szykuje niepokój w duszach dzieci Bożych. Będą nawrócenia, które przebija zło niszczące. Wielu zaniemówi, by nie wyrzec słowa zbrukanego; wielu zaś zaniemoże, by nic nie uczynić przeciwnego Bogu Najwyższemu a wiedzieć będą, bo światło umysłu przyjdzie. To przeciwne osłabnie, by nasz Pan przeszedł w granice narodu wyznaczone a błogosławione i ukochane, w których jest i włada Królowa Nieba – Maryja, Matka Chrystusa. Chwała i cześć Panu Najwyższemu na Jego ziemi!
Waszej wiary trzeba, niezłomnej, wiernej i pięknej; oddania waszego, posłuszeństwa i ufności w Jego przyjście. Zawierzcie wszystko co wasze i to co w sercach ukryte i ufajcie!
Milczenie i modlitwa!
Pielgrzymujcie w drodze do Ojca w ciszy, wierze, ufności, posłuszeństwie, porządku a w modlitwie szczerej i czułej!
Proście też Matkę Bożą i w Niej szukajcie schronienia, w Jej Sercu matczynym.
To wskazania dla was, dla waszej drogi. Prowadzi was Niebo całe, w jego ochronie i obronie a straży jesteście.SKOROWIDZ NADAWCÓW:


-Bóg Ojciec
-Matka Boża
-Pan Jezus
-św. Jadwiga Królowa
-św. s. Faustyna
-św. Stanisław
-św.Maksymilian Kolbe
-sw.Andrzej Bobola
-bł. Jan Paweł II
-sł.B. Rozalia Celakówna

ZESZYTY


 • Zeszyt 1
  Słowa do narodu polskiego
  więcej


 • Zeszyt 2
  Modlitwy Mirjan
  więcej


 • Zeszyt 3
  Ziemska droga człowieka w świetle życia Syna Człowieczego
                           więcej

 • Zeszyt 4
  Duchowe nauki o.Pio
  więcej


 • Zeszyt 5
  Relacje dusz z rejonów życia wiecznego
  więcej

 • Zeszyt 6
  Jesteś Naszą radością
  więcej


 • Zeszyt 7
  Skarbiec i klejnoty Mirjan
  więcej


 • Zeszyt 8
  Dzieła Miłosierdzia Bożego, zalążek                         duchowy,
                          zawierzenie,                         zaślubiny
                          mistyczne
                           więcej

 • Zeszyt 9
  Koło Miłości Miłosiernej więcej


 • Zeszyt 10
  Boże zapiski

  więcej


 • Zeszyt 11
  Sny i wizje Mirjan
  więcej